RODO  

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hanna Bieńkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HANNAH Hanna Bieńkowska, z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1 bud. D, CELTIC PARK, 05-500 Piaseczno (dalej jako: „Hannah”);

b) Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celach marketingowych;

c) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane;

d) Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy;

e) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie pracownikom oraz współpracownikom Hannah;

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Hannah przez okres 3 lat od momentu ich przekazania Hannah;

h) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.


Przysługuje Pani/Panu:

a) Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: „RODO”);

b) Prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

c) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

d) Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

f) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez ZTM w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.


Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: HANNAH Hanna Bieńkowska, z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1 bud. D, CELTIC PARK, 05-500 Piaseczno lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy.